ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

و همچنین در مواد 1286 - 1287 و 1289 انواع سند و تعریف آن ها به تفکیک بیان شده است:

ماده 1286 می گوید: «سند بر دو نوع است؛ رسمی و عادی»

و ماده 1287 در تعریف سند رسمی بیان می دارد که : «اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.»

و ماده 1289 در تعریف سند عادی بیان می دارد که: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ی 1287 سایر اسناد عادی است.»

منبع : سیان جرقویه |تعریف سند و انواع آن
برچسب ها : رسمی ,تعریف ,اسناد ,بیان ,گوید  «سند