یکی از ادله اثبات دعوا سوگند می باشد و آن به دو نوع است:

1. قسم بتی = قسمی است که در مقابل شخص زنده می باشد.

2. قسم استظهاری= قسمی است که در مقابل شخص مرده (میت) می باشد یا به عبارتی قسمی است که خواهان برای بقای حق خود بر متوفی یاد نماید.

منبع : سیان جرقویه |انواع قسم(سوگند)
برچسب ها :