معنای شهادت بر شهادت این است که شخصی بر آنچه در خارج از دادگاه شنیده، در مواردی که شهادت اصلی می تواند دلیل بر دعوی قرار گیرد, در دادگاه شهادت دهد.

شهادت بر شهادت فقط در موارد ذیل معتبر است:

1) در مواردی که شاهد اصلی فوت کرده باشد.

2) در مواردی که شاهد اصلی به علت مانعی همچون بیماری- حبس و ... نتواند در جلسه دادگاه شرکت کند.

ماده 1320 قانون مدنی « شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی وفات یافته یا به واسطه ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.»

منبع : سیان جرقویه |شهادت بر شهادت
برچسب ها : شهادت ,اصلی ,مواردی ,دادگاه ,شاهد اصلی