در ماده ی 1312 قانون مدنی در رابطه با اینکه در چه مواقعی شهادت دارای اعتبار است آمده است که:

1) در مواقعی که اقامه ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.

2) در مواردی که به واسطه ی حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صحب مال در آن موقع ممکن نیست.

3) نسبت به کلیه ی تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه ی اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.

4) در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5) در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

منبع : سیان جرقویه |اعتبار شهادت چقدر است
برچسب ها : تحصیل ,شهادت ,عادتا تحصیل ,ممکن نیست