شاید اولین چیزی که به ذهن متابدر شود این باشد که آیا در قانون برای شهادت تعریف جامع و کاملی بیان شده یا خیر؟

قطعا باید پاسخ بدهم که در قانون هیچ تعریف مشخصی برای شهادت وجود ندارد. اما آنچه که از متن قانون به دست می آید بیانگر این است که:

« شهادت یکی از ادله ی اثبات دعوی می باشد که عبارت است از اظهارات شخص یا اشخاصی خارج از دعوا به نفع یکی از طرفین و به ضرر طرف دیگر که موضوع مورد اختلاف را یا دیده اند (شاهد عینی) یا شنیده اند (شاهد سمعی)   »

ماده 1309 قانون مدنی بیان می کند:

«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.»

به زیان ساده معنای این ماده این است که اگر شخصی علیه دیگری ادعایی را بنماید مثلا ادعا کند که آن خانه ای که دیگری در آن سکونت دارد از آنِ او می باشد و شاهدانی بر ادعای خود بیاورد چنانچه آن شخص(مالک یا متصرف خانه) یک سند رسمی دال بر مالکیت خود داشته باشد دیگر شهادت شهود در اینجا موثر نیست.


 
منبع : سیان جرقویه | تعریف شهادت
برچسب ها : شهادت